Yetki Görev ve Sorumluluklar

ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

YETKİ :

Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yetki kullanılmaktadır.

GÖREV :

a-Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,

b-Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, kendi alanında ülkenin ihtiyacı olan sayıda insan gücü yetiştirmek,

c-Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

Özetle; Çağdaş uygarlık ve eğitim – öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun nitelikli eğitim veren ve bunu toplumun hizmetine sunan bir Yüksekokul olmaktır.

SORUMLULUKLAR :

a- Toplumsal Sorumluluk

Toplum ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun yayım ve danışmanlık yapmak, toplumsal sorumluluk bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, toplum eğitimi; örgün, eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak.

b- Ulusal (Sosyo-Ekonomik) Sorumluluk

Ülkenin ihtiyacı olan yetişmiş işgücü ihtiyacını Bilgisayar Programcılığı, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Dış Ticaret , Organik Tarım, Maliye, Emlak ve Emlak Yönetimi , İnsan Kaynakları yönetimi branş dallarında insan gücü yetiştirmek. Ulusal gelişmişlik Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. Sosyo ekonomik gelişmede rol almak ve çevre sorunlarına duyarlılık göstererek çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak.

c- Eğitimsel Sorumluluk

Eğitim kurumlarıyla eşgüdüm-işbirliği eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, eğitimde teknoloji kullanım eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, uygulamalı eğitim ve girişimci kurum olarak Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek.