İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

İnsan kaynakları yönetimi İKY programımızın temel amacı; kamu ve özel sektörde insan kaynakları bölümlerinde, çalışanların işe alınmasından, planlanmasına, ücretlendirilmesinden değerlendirilmesine kadar tüm süreçleri planlayan ve yöneten, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek ve bu bilgileri raporlayabilecek, uluslararası rekabette ve ulusal kalkınmada gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklere sahip mezunlar yetiştirmektir.

Programın Hedefleri

Küreselleşmenin, ekonomik, teknolojik ve siyasi gelişmelerin sonucunda gerek yönetimsel, gerek ekonomik alanlarda çok önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak küreselleşmenin önemli unsurları haline gelen ulusal ve uluslararası şirketler, varlıklarını korumak ve devam ettirmek amacıyla başta İnsan Kaynakları olmak üzere çeşitli değişim ve gelişim programları uygulamaktadırlar. Bu değişim ve gelişmenin başarılı olması, başta şirket yönetiminin, çalışanlarını bir vizyon etrafında toplayacak yönetim felsefesine ve İnsan Kaynaklarına verdiği önem ve bakış açısına bağlıdır.

Şirketlerin amaçlarının başında kar etmek ve büyümek gelmektedir. Ancak bunlar birer sonuçtur. Önemli olan bu sonuca hangi İnsan Kaynağı ile nasıl ulaşılacağıdır. İşletmelerin en önemli sermayesi makine, tesis, teknoloji, ürün tasarımı v.b. görünse de, asıl önemli olan sermaye insan kaynağıdır. Bu makineleri, teknolojiyi veya işletmenin finansal sermayesini etkin ve verimli kullanacak olan İnsan Kaynağıdır. Bu amaçla, işletmeler her türlü maddi varlıklara sahip olsalar da, küresel rekabetin şiddetle yaşandığı günümüz ekonomisinde farklılığı, verimliliği, etkinliği ve rekabet üstünlüğünü İnsan Kaynakları ile sağlayabileceklerdir.

İnsan Kaynakları Önlisans Programının hedefi, işletmelerin etkin ve verimli çalışmalarında önemi giderek artan insan kaynakları bölümleri için, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, güncel teknikleri bilen ve uygulayan, nitelikli, mesleki yabancı dil bilgi düzeyi yeterli, sorumluluk bilinci gelişmiş, iş ahlakı üstün gençler yetiştirmektedir.
Dikey Geçiş

Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptırılabilen lisans programları şunlardır; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi.

Mezunların Çalışma Alanları

Özel ve Kamu Kuruluşlarının İnsan Kaynakları Birimleri , Danışmanlık Firmaları, Kariyer Planlama Şirketleri, Sendikalar, Devlet Planlama Teşkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü , Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer alternatifi de bulunmaktadır.